Sigorta ve Risk Yönetimi Nedir?

İşyerinde kullandığınız önemli bir eşyanızın, ekipmanınızın ya da belgenizin kaybolması veya zarar görmesi, yasal talepler ve işyeri kazaları gibi beklenmedik olaylara karşı işletmenizi korumak önemlidir. Yetersiz sigorta ve risk yönetimi maliyetli bir hata olabilir.

Sigorta ve Risk Yönetimi

İşletmeniz için sigorta, sizi beklenmedik olaylara karşı korumak için önemlidir. Uygun sigorta yapılmadan sağlıklı ticaret yapamayabilirsiniz ya da cepten büyük harcamalar yapabilirsiniz. Bu da işinizi kapatmak zorunda kalmanıza neden olabilir.

İşyerinizi, öngörülen ya da öngörülemeyen kazalara karşı korumak, işyerindeki tüm ekipmanları korumak, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için işyeri ve işçi sigortalarını yaptırmanız gerekir. Sigorta, sizi gelecek tüm tehlikelere karşı maddi koruma ve güvence altına alır.

İşyerinizde işçi çalıştırıyorsanız işçi sigortası,

İşyerinizde kullandığınız motorlu taşıtlarınız için motorlu taşıtlar sigortası,

İşyerindeki tüm malların güvenceye alınması için, hırsızlık, yangın, sel gibi doğal afetlere karşı tedbir amaçlı geniş kapsamlı bir sigorta yaptırmanız oldukça önemlidir.

Personeliniz için bir sigorta yaptırmazsanız, mali cezalar alabilirsiniz. Zorunlu olmayan sigorta seçeneklerini, ticari faaliyetlerinizle ilgili risklere göre özelleştirebilirsiniz.

sigorta kapsamı

Sigortayı Kimler Düzenler?

 • Sigorta şirketleri,
 • Bir sigorta şirketi adına hareket eden acente
 • Sigorta komisyoncuları
 • İşçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu

Sigorta Kaç Kategoriye Ayrılır?

Sigorta, üç ana kategoriye ayrılabilir.

 • Varlık ve gelir sigortası
 • Sorumluluk sigortası
 • Kişisel ve işçi sigortası

Örneğin;  Ev tabanlı bir iş yapıyorsanız, ev ve eşya sigortanız ticari faaliyetlerinizi karşılamayabilir ve bazı durumlarda poliçeniz geçersiz olabilir. Sigortacınızla mevcut poliçenizi kontrol edin ve gerekirse teminatınızı güncelleyin.

Varlıklar ve Gelir Sigortası

Bu sigorta kategorisi, işletme varlıklarınızın veya gelirinizin kaybolmasını, hasar görmesini veya çalınmasını kapsar.

 • Bina sigortası
 • Siber Güvenlik sigortası
 • Motorlu araçlar sigortası,
 • Yangın ve diğer hasarlar
 • Ekipman arızası
 • Transit mallar
 • Hırsızlık
 • İş kesintisi

Özellikle siber suçlar, işletmelere çok büyük zararlara neden oluyor. Çevrimiçi varlığı olan her işletme, bir siber saldırı riski taşır. Çevrimiçi sistemlerinizin ihlal edilmesi durumunda, işletmenizi hak taleplerinden korumaya yardımcı olmak için siber güvenlik sigortası yaptırılması önerilir.

Sorumluluk Sigortası

Ticari faaliyetlerinizden dolayı başka bir kişiye veya mülke gelebilecek zararlardan veya yaralanmalardan sorumlu olabilirsiniz. İşletmeniz üzerindeki etkiyi en aza indirmek için sorumluluk sigortası alabilirsiniz.

 • Mali sorumluluk
 • Mesleki tazminat
 • Ürün sorumluluğu
 • Kişisel ve işçi sigortası

Aşağıdakiler dâhil, beklenmedik bir hastalık, kaza ya da yaralanma durumunda masraflarınızı karşılayacak bir sigortanız olması önemlidir.

 • İşçi tazminat sigortası (personel çalıştırıyorsanız zorunlu)
 • Ferdi kaza, hastalık ve hayat sigortası
 • Gelir güvencesi sigortası

İpucu: Serbest tüccar veya ortak iseniz, işçi tazminat sigortası kapsamında değilsiniz. Bir hastalık veya kaza durumunda çalışamayabilir ve bir gelir elde edemeyebilirsiniz. Bu durumda sizi kapsayacak bir ferdi kaza, hastalık ve hayat sigortası yaptırmanız gereklidir.

Sigorta poliçesi yaptırmadan evvel ve yaptırdıktan sonra dikkat etmeniz gerekenler;

 • Farklı sigorta şirketlerinin sunduğu fiyatları ve özellikleri karşılaştırmak için araştırma yapın.
 • Ödenecek miktarı düşünün
 • Koşullarınız değişirse, teminatınızı güncelleyin
 • Sigorta ihtiyaçlarınızı yıllık olarak ve yenileme öncesinde gözden geçirin
 • Poliçenizin, işletmenizle ilgili her türlü zorunlu sigortayı içerdiğinden emin olun.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, işletmelerin ticari faaliyetlerini potansiyel olarak etkileyebilecek riskleri belirledikleri, değerlendirdikleri ve tedavi ettikleri bir süreçtir.

Bunu iki başlık altında inceleyebiliriz. Risk nedir ve bir risk yönetim planı hazırlamak

Risk Nedir?

Risk, örneğin zayıf güvenlik prosedürlerinin bir sonucu olarak ekipmanın ve paranın çalınması gibi, işletmeniz üzerinde olumsuz etkisi olan bir olay veya durum olarak tanımlanabilir. Risk türleri işletmeden işletmeye göre değişebilir.

İşinizde ne kadar risk almaya hazır olduğunuza karar vermelisiniz. Başarınız için bazı riskler kritik olabilir, ancak işletmenizi yanlış risk türlerine maruz bırakmak zarlı olabilir.

En yaygın iş riski kategori şunlardır.

 • İşinizin hedefleriyle ilgili stratejik kararlar
 • Uyum- yasalara, düzenlemelere, standartlara ve uygulama kuralarına uyma ihtiyacı
 • İşletmenizin finansal işlemleri, sistemleri ve yapısı
 • Operasyonel ve idari prosedürleriniz
 • İşletmenin bu tür olumsuz hava koşulları veya ekonomik koşullar üzerinde çok az kontrole sahip olduğu çevresel olaylar
 • İtibar- işletmenin karakteri veya saygınlığı

Diğerleri arasında da, sağlık ve güvenlik, ekipman, proje, güvenlik, teknoloji, paydaş yönetimi ve hizmet sunumu yer alır.

Risk Yönetim Planı Hazırlamak

Risk yönetimi planınız, işinize özgü risklerle başa çıkmak için stratejileri detaylandırmalıdır. İşletmenizi etkileyin bir olay olasılığını azaltmak için, planınızı hazırlamak için zaman ve kaynak ayırmanız önemlidir.

Şu adımları izleyerek bir risk yönetim planı geliştirebilirsiniz.

 • Riski belirlemek
 • Riski değerlendirmek
 • Riski yönetmek
 • Riski izlemek ve incelemek

Riski Belirlemek

Potansiyel riskleri belirlemek için işletmenizi gözden geçirin. Riskleri belirlemek için bazı yararlı teknikler şunlardır. İşletmenizdeki her bir işlevi değerlendirin. İşiniz üzerinde olumsuz etkisi olabilecek her şeyi belirleyin.

Önceki sorunları belirlemek için güvenlik olayları veya şikâyetler gibi kayıtlarınızı gözden geçirin. İşletmenizi etkileyecek her türlü dış riski göz önünde bulundurun. Çalışanlarınızla beyin fırtınası yapın.

Şu hususlar da önemlidir.

 • Binanız hasar görmüş mü veya erişilebilir değil mi?
 • Tedarikçileriniz işsiz kaldı mı?
 • Bölgenizde bir doğal afet oldu mu?
 • Kilit personelinizden biri istifa etti ya da işyerinde yaralandı mı?
 • Bilgisayar sisteminiz hacklendi mi?
 • İş belgeleriniz yok edildi mi?

        2Riski Değerlendirin

Tanımlanan her riski aşağıdakileri belirleyerek değerlendirebilirsiniz.

 • Gerçekleşme olasılığı ( sıklığı)
 • Eğer meydana gelirse sonuç (etki)

Risk seviyesi şu formül kullanılarak hesaplanır. Risk seviyesi= Olasılık x Sonuç

Her bir riskin olasılığını ve sonucunu belirlemek için her bir riskin hâlihazırda nasıl kontrol edildiğini belirlemek yararlıdır. Kontroller şunları içerir.

 • Eliminasyon kontrolleri
 • İkame
 • Mühendislik kontrolleri
 • İdari kontroller
 • Kişisel koruyucu ekipman

Bir risk analız matrisi, risk düzeyini belirlemenizde yardımcı olabilir.

3- Riski Yönetin

Riskleri yönetmek, bunlarla başa çıkmak için uygun maliyetli seçenekler geliştirmeyi içerir.

 • Riskten kaçınmak
 • Riski azaltma
 • Riski aktarma
 • Riski kabul etme

Riskten Kaçınmak; benzer bir sonucu elde etmek için daha az riskle iş sürecinizi, ekipmanınızı veya malzemenizi değiştirin.

Riski Azaltmak: Eğer bir risk önlenemezse, olasılığını ve sonuçlarını azaltın. Bu, personel eğitimini, prosedürleri ve politikaları dökümante etmeyi, mevzuata uymayı, ekipmanı muhafaza etmeyi, acil durum prosedürlerini uygulamayı, kayıtların güvenli bir şekilde tutulmasını ve acil durum planlamasını içerebilir.

 

Riski Aktarmak: Riskin bir kısmını ya da tamamını sözleşme, sigorta, ortaklıklar veya ortak girişimler yoluyla başka bir tarafa aktarmaktır.

Riski Kabul Etmek: Bu tek seçeneğiniz olabilir.

Risk Planını İzlemek ve İncelemek; Risk yönetim planınızı düzenli olarak izlemeli ve gözden geçirmeli, kontrol önlemleri ile sigorta kapsamının yeterli olmasını sağlamalısınız. Kapsamınızı kontrol etmek için sigorta şirketinizle risk yönetimi planınızı tartışın.

Beklenmeyen Olaylarla Başa Çıkmak

Doğal afetler veya kilit personelin kaybı gibi beklenmedik olaylar, işinizi yürütme becerinizi etkileyebilir. İşletmeniz, finansal refahınız için kritik önem taşıdığından, hızlı bir şekilde yanıt verip işletmenizin iyileşmesi için bu olayları planlamak önemlidir.

Bir iş sürekliliği planı genellikle şunları içerir.

 • Doğal afetler, Vandalizm, terörizm, hırsızlık gibi risklerin ayrıntılı listesi
 • Beklenmeyen bir olay meydana gelirse yapılacak işlemler
 • Planla ilgili olarak kilit personelin ve bilerle rollerin listesi
 • Sel veya yangın gibi planı tetikleyebilecek etkinleştirme olaylarının bir listesi
 • Acil durum iletişim telefon numaraları
 • İlk yardım temel bilgilerinin nerede saklandığına dair ayrıntılar
 • Plan etkinleştirilirse, alınması gereken sigorta poliçeleri ve mali kayıtlar gibi temel bilgilerin listesi.

Bir işletmenin devamlılığı sadece kar elde etmesi ile sağlanmaz. Ayrıca her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmalı, sigorta ve risk yönetimi açısından da gerekli tedbirleri alması zorunludur. Bu güvenceler, işletmenin ya da çalışanların, herhangi bir durumda zarar görmemesi ve güvence altına alınması için de zorunluluk teşkil etmektedir.

 

Mikroplar ve Patojenler Yüzeylerden Nasıl Yayılır?

 

“Sigorta ve Risk Yönetimi Nedir?” için 2 yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir