İhtiyati Haciz
Genel Hukuk iş dünyası

İhtiyati Haciz Nedir? Nasıl Uygulanır?

İhtiyati Haciz, alacaklı tarafından alacağının tahsili amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem, alacaklının alacağına karşılık şüpheli bir varlığı haczetmesi durumudur. İhtiyati Haciz uygulaması genellikle malvarlığı üzerinde yapılmaktadır.

İhtiyati Haciz, alacaklı tarafından başlatılabilmesi için dava açılması zorunlu bir işlemdir. Açılan dava sonucunda mahkeme tarafından İhtiyati Haciz kararı verilmesi gerekmektedir. Bu karar alacaklıya bir belge olarak verilir ve alacaklı bu belge ile yasal yollardan şüpheli varlığa el koyabilir.

İhtiyati Haciz Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

İhtiyati haciz, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları bir hukuki önlemdir. Bu işlem, borçlu tarafından yapılabilecek herhangi bir malvarlığı işlemine engel olup, borçlu tarafından elde edilebilecek getirilerin bloke edilmesi anlamına gelir. İhtiyati haciz, borçlu tarafından borcun ödenmesi için gerekli olan malların korunmasını sağlarken, alacaklının haklarını da koruyarak borcun tahsil edilmesine olanak tanır.

İhtiyati haciz, çeşitli durumlarda uygulanabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Borçlu tarafından yapılan malvarlığı işlemlerinin haczedilmesi mümkün değilse, örneğin mallar üçüncü bir tarafça zilyetliği altında ise ihtiyati haciz uygulanabilir.
 • Borçlu tarafından malvarlığı işlemleri yapılmış olsa da alacaklıların alacaklarını tahsil etme ihtimali söz konusu olduğunda ihtiyati haciz uygulanabilir.
 • Alacaklının, borçlunun borcunu ödeme konusunda güvenilir değilse ya da borçlu tarafından malvarlığı işlemlerinin yapıldığına dair bir şüphesi varsa, ihtiyati haciz uygulayabilir.

Bu gibi durumlarda ihtiyati haciz, alacaklının haklarını koruyarak, borçlunun borcunu ödemesine ve alacaklının alacağını tahsil etmesine olanak sağlar.

Haczedilebilir Mallar Nelerdir?

İhtiyati haciz, alacaklıların borçlu kişinin özellikle mal varlığına bir tedbir uygulamasıdır. Bu tedbir sayesinde alacaklı, kişinin mal varlığındaki haczedilebilir malları alıkoyma hakkına sahip olur. Haczedilebilir mallar ise şunlardır:

Gayrimenkuller: Bu kapsamda, borçlu kişinin evi, arazisi, iş yeri gibi taşınmazlar haczedilebilir.

Taşınır mallar: Borçlunun arabası, motosikleti, nakit parası, banka hesapları, nakit para kullanılmayan ödeme araçları gibi taşınır mallar haczedilebilir.

Haklar: Borçlunun elde ettiği haklar, örneğin sigorta tazminatları, kira sözleşmeleri, işe bağlı olarak elde ettiği tazminatlar, ele geçirdiği patent hakları gibi haklar da haczedilebilir.

İhtiyati hacizlerle ilgili kararlar, mahkeme tarafından verilir. Kredi borçları gibi ödemelerde temerrüde düşüldüğünde, alacaklı bu tedbiri alabilir. Ancak bu süreç, adli bir süreç olduğundan, alacaklıların belirli birtakım adımları takip etmeleri gerekmektedir. Borçlu kişiler ise bu süreçte bazı haklarının olduğunu unutmamalıdırlar.

Haciz işlemleri sırasında, borçlu kişiye öncelikli olarak masrafları karşılayacak bir miktar para bırakılmaktadır. Bu miktar, taraf olan taraflar arasında yapılacak anlaşma sonucu belirlenir.

İhtiyati haciz ile ilgili olarak, borçlu kişi yasal haklarından yararlanmak için mesleki deneyimini kullanarak bir avukattan yardım alabilir ve davaya itiraz edebilir.

İhtiyati Haciz Nasıl Uygulanır?

İhtiyati haciz, bir borçlu olan kişinin malvarlığının, ileride yapılacak bir icra takibi sonrası haczedilecek mal ve hakların korunması amaçlı uygulanan bir önlem olarak karşımıza çıkar.

Uygulamanın gerçekleşmesi için, alacaklının bir mahkeme kararı alması gerekmektedir. Bu karar sonrasında, ihtiyati haciz uygulaması başlayacaktır. İhtiyati haciz uygulaması, borçlu kişinin mal varlığını bir süreliğine dondurarak, sonrasında yapılacak bir icra işlemine kadar koruma altına alma amacını taşır.

Bu noktada, ihtiyati haciz uygulaması sonrasında, borçlu kişinin mal varlığı üzerindeki hakları da koruma altındadır. Bu haklar çerçevesinde, borçlu kişinin, ihtiyati haciz uygulaması sonrasında, belirli bir süre içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Eğer bu süre içinde itiraz yapılmazsa, ihtiyati haciz uygulaması geçerli olmaya devam edecektir.

Haczedilebilir Mallar Haciz Edilemeyecek Mallar
Taşınır ve taşınmaz mallar Borçlu ve ailesinin kullanımında olan temel eşyalar
Alacaklı sıfatıyla elde edilmiş olan haklar Sosyal güvenlik ve emekli maaşları
Kira gelirleri Tazminat alacakları

İhtiyati haciz sürecinde, borçlu kişinin yapması gerekenler de bulunmaktadır. Bunun en önemli adımı, borçlu kişinin, ihtiyati haciz kararının kendisine tebliğ edilmesidir. Bu tebligat sonrası, borçlu kişinin belirli bir süre içinde itiraz hakkı bulunmaktadır.

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır?

Bir alacaklı, borçlunun borcunu ödemediği takdirde ihtiyati haciz kararı alabilir. Bu karar, borçlu olan kişinin mal varlığının bir kısmının veya tamamının alacağın tahsil edilmesi için el konulmasını sağlar. İhtiyati haciz kararı alınırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır.

 • Öncelikle alacaklı, mahkemeye başvurarak ihtiyati haciz talebinde bulunmalıdır. Bu talebin gerekçeleri yazılı olarak belirtilmelidir.
 • Mahkeme, alacaklı tarafından sunulan delilleri inceleyerek kararını verir.
 • Borçlu, ihtiyati haciz kararını alındıktan sonra 7 gün içinde itiraz hakkına sahiptir. Bu itiraz süresi içinde mahkemeye başvurarak kararın kaldırılması veya değiştirilmesini talep edebilir.

Alacaklı, ihtiyati haciz kararı almadan önce bazı önemli detaylar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle borçlunun mal varlığına haciz konulması halinde, borçlunun bu durumdan nasıl etkileneceği ve yaşayabileceği sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

İhtiyati Haciz Kararı İptal Edilebilir Mi?

İhtiyati Haciz, bir dava esnasında bir tarafın diğer tarafa olan borcunu tahsil etmek amacıyla uygulanan hukuki bir yoldur. İhtiyati Haciz, borçlu tarafın mal varlığına el konulmasını ve banka hesaplarının bloke edilmesini içerir. Ancak, İhtiyati Haciz uygulamasının bazı durumlarda iptal edilmesi mümkündür.

İlk olarak, İhtiyati Haciz kararının iptal edilmesi için borçlu tarafın açacağı bir itiraz davası gereklidir. Borçlu taraf, mahkemeye başvurarak İhtiyati Haciz kararının iptal edilmesini talep eder. Mahkeme, borçlu tarafın talebini uygun bulursa İhtiyati Haciz kararını iptal eder.

İkinci olarak, İhtiyati Haciz kararı, borçlu tarafın borcunu ödemesi halinde iptal edilir. Borçlu taraf, borcunu ödediğinde ve bunu mahkemeye kanıtlayarak bildirdiğinde, mahkeme İhtiyati Haciz kararını iptal eder.

Üçüncü olarak, İhtiyati Haciz kararı, yanlış bir karar verilmişse, bu durumda da iptal edilebilir. Yanlış kararın nedeni, eksik veya yanıltıcı bilgi olabilir. Bu durumda borçlu tarafın mahkemeye başvurarak İhtiyati Haciz kararının iptal edilmesini talep etmesi gereklidir.

İhtiyati Haciz Sürecinde Yapılması Gerekenler?

İhtiyati haciz, Türk hukukunda sıkça uygulanan bir icra yolu olup, borçlunun mallarını ve alacaklarını korumak amacıyla alınır. İhtiyati haciz süreci, oldukça kompleks bir süreç olup, doğru adımlar atılmadığı takdirde borçlu açısından daha da olumsuz sonuçlar doğurabilir.

İhtiyati haciz sürecinde yapılabilecek ilk şey, detaylı bir durum analizi yapmaktır. Borçlu, öncelikle borcun ne kadarının tahsil edildiğini ne kadarının kaldığını ve ne kadar borcu olduğunu hesaplamalıdır. Bu, borçlu adına neyin mümkün olduğunu belirlemek için kritik bir adımdır. Ayrıca, borçlu mallarının haczedilebilir olup olmadığını da belirlemelidir.

Borçlu, ihtiyati haciz kararı aldıktan sonra borçlu adına açılacak bir banka hesabı açabilir. Bu hesap, ihtiyati haciz kararındaki tutarın ödenmesi için kullanılabilir. Borçlu, bu hesap ile ilgili tüm ayrıntıları mahkemeye bildirmelidir.

 • İhtiyati haciz sürecinde yapılabilecek ikinci şey, borçlu adına bir avukat tutmaktır. Bir avukat, borçlu adına ihtiyati hacizle ilgili olarak mahkemeyle iletişim kurabilir ve borçlunun haklarını koruyabilir. Ayrıca avukat, borçlu adına itiraz edebilir ve mahkeme kararında düzeltme yapılmasını sağlayabilir.
 • Üçüncü olarak, borçlu, ihtiyati haciz sürecinde mallarını koruma altına almalıdır. Borçlu, mallarını yönetmek için doğru kayıtlar tutmalı ve mümkün olduğunca güvenli bir şekilde saklamalıdır.

İhtiyati haciz sürecinde yapılabilecek son adım, borçlu adına bir mal beyanı hazırlamaktır. Bu beyan, borçlunun tüm mal varlığını ve borçlarını içermelidir. Beyan, mahkemenin ihtiyati haciz kararını gözden geçirmesine ve nihai bir karar vermesine yardımcı olabilir.

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Tebliğ Edilir?

İhtiyati haciz, bir alacaklıya, borçlu tarafından ödenmesini gerektiren bir borç için önceden el koyma hakkı sağlar. Bu, borçlunun mal varlıklarına el koyarak garantinin alınmasını sağlar.

İhtiyati haciz kararı alındığında, bunun borçluya ulaşması gerekir. İhtiyati haciz kararının tebliği işlemi, kararın alındığı mahkeme tarafından yürütülür.

Tebliğ işlemi, borçlu tarafından ödeme yapmadığı veya ödemek için herhangi bir adım atmadığı durumlarda gerçekleştirilir. Kararın borçluya ulaştırılması, borçlunun hemen harekete geçmesine yardımcı olur ve gerekli önlemleri zamanında almasına olanak tanır.

İhtiyati haciz kararının tebliği işlemi, borçluya herhangi bir şekilde ulaşmaması durumunda da gerçekleştirilir.

Borçlunun ikametgâh adresi bilinmiyorsa, kararın tebliği genel evrak yoluyla yapılır. Bu şekilde tebliğ edilen karar, kamu ilanları veya gazeteler aracılığıyla ilan edilebilir.

Ancak borçlu adres değiştirdiğinde veya gizlendiğinde, borçlu ile iletişime geçmek zordur. Bu durumda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde kayıtlı olan araç sahibi bilgilerinden veya bankalar aracılığıyla borçlunun yeni adresi araştırılabilir.

İhtiyati haciz kararına itiraz edebilirsiniz. Ancak bu itirazlar, belirli bir zaman dilimi içinde yapılmalıdır.

İhtiyati haciz kararı, borçlunun mallarına el koyabilecek bir değerlendirme fırsatı sunar. Böylece hukuk sistemine uygun bir şekilde alacaklıların haklarını koruyabilir ve borçluların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayabilirsiniz.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Etmenin Yolları Nelerdir?

İhtiyati haciz, mahkeme kararı olmadan, bir alacaklı tarafından borçlunun mal varlığına tedbir amaçlı konulabilen bir icra işlemidir. Bu tedbir, borçlunun mal varlığına haciz konulmadan önce, mahkeme kararı çıkartılmadan uygulanabilir. İhtiyati haciz kararı verildikten sonra, borçlu mal varlığına el koyulabilir ve bu mal varlığı hacizli mal olarak geçer.

İhtiyati haciz kararı alınmasının ardından, borçlu tarafından bu karara itiraz edilebilir. İtiraz için belirli yollar ve süreler vardır.

İlk olarak, ihtiyati haciz kararına itiraz etmek ve kararın iptalini talep etmek için, itiraz dilekçesi hazırlamak gerekir. Bu dilekçe, alacaklıya ve ilgili icra mahkemesine sunulmalıdır. İtirazın gerekçeleri belirtilmeli, kararın neden haksız olduğu, yanlış uygulandığı veya yasalara aykırı olduğu açıklanmalıdır.

İtiraz dilekçesi verilirken, belirli bir süre içinde verilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. İhtiyati haciz talebine karşı itiraz etmek için, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde itiraz dilekçesi sunulmalıdır.

İtiraz için gerekli olan dilekçenin hazırlanması ile birlikte, mahkeme duruşması için bir tarih belirlenir. Mahkemede alacaklı ve borçlu taraflar, görüşlerini açıklayabilirler. Mahkemenin vereceği karar neticesinde, ihtiyati haciz kararı ya kalır ya da kaldırılır.

İhtiyati haciz kararına itiraz etmek, başarılı bir şekilde sonuçlanabileceği gibi sonuçsuz da kalabilir.

Asgari Geçim İndirimi Nedir, Kimler Yararlanır?

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

4 Yorumlar

 1. Hello very cool site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I am satisfied to search out numerous useful info here within the submit, we want work out extra strategies on this regard, thank you for sharing.

  1. Thank you . keep watching me 🙂

 2. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

  1. Thank you 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir